เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

!&___THE-POISON เวลงาย เพิงเปิด โคโล กันโปร___^!

!&___THE-POISON เวลงาย เพิงเปิด โคโล กันโปร___^!

[Website]

เว็ปไซท์ http://mu-poison.sytes.net:8080

เว็ปไซท์ http://mu-poison.sytes.net:8080

เว็ปไซท์ http://mu-poison.sytes.net:8080

============================
[MaxPoints]

อาชิพ = DWMaxStrPoints = 65000
อาชิพ = DWMaxAgiPoints = 65000
อาชิพ = DWMaxVitPoints = 65000
อาชิพ = DWMaxEnePoints = 65000

อาชิพ = DKMaxStrPoints = 65000
อาชิพ = DKMaxAgiPoints = 65000
อาชิพ = DKMaxVitPoints = 65000
อาชิพ = DKMaxEnePoints = 65000

อาชิพ = ElfMaxStrPoints = 65000
อาชิพ = ElfMaxAgiPoints = 65000
อาชิพ = ElfMaxVitPoints = 65000
อาชิพ = ElfMaxEnePoints = 65000

อาชิพ = MGMaxStrPoints = 65000
อาชิพ = MGMaxAgiPoints = 65000
อาชิพ = MGMaxVitPoints = 65000
อาชิพ = MGMaxEnePoints = 65000

อาชิพ = DLMaxStrPoints = 65000
อาชิพ = DLMaxAgiPoints = 65000
อาชิพ = DLMaxVitPoints = 65000
อาชิพ = DLMaxEnePoints = 65000
อาชิพ = DLMaxCmdPoints = 32500

อาชิพ = SUMaxStrPoints = 65000
อาชิพ = SUMaxAgiPoints = 65000
อาชิพ = SUMaxVitPoints = 65000
อาชิพ = SUMaxEnePoints = 65000

============================

X-Mas Server EXP x9999

Season 5 EPISOD 4 [Fantasy]

Antihack GameGurd

Internet Colo 1Gbps

Colo Location Inter

LV/Skilltree Max 400/400

User Connection Max Unlimited

============================
::

TOP

!&_____THE-POISON เวลงาย โคโลนอก เติมคูณ2______^!

ASDFSADFASDFSAD

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่